Selecteer een pagina

ADR beveiligingsplan opstellen

Opstellen van een ADR beveiligingsplan bij goederen met hoog gevarenpotentieel.

Volgens 1.10.3.2.1 van de ADR dienen vervoerders en afzenders die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel (zie tabel 1.10.3.1.2 van het ADR) of van radioactieve stoffen met een hoog gevarenpotentieel, evenals andere betrokkenen als bedoeld in & 1.4.2 van het ADR te beschikken over een ADR beveiligingsplan. Daarnaast dienen de betrokkenen het beveiligingsplan in te voeren en na te leven.

SafetyNet Consultants zijn opgeleide ADR veiligheidsadviseurs die voor u het ADR beveiligingsplan opstellen en als zodanig al veel plannen hebben opgesteld. Het ADR beveiligingsplan dient ten minste de in 1.10.3.2.2 opgenomen elementen te bevatten:

a) specifieke toewijzing van de verantwoordelijkheden op het gebied van beveiliging aan personen, die over de vereiste bevoegdheden en kwalificaties beschikken om hun verantwoordelijkheden uit te voeren;
b) registratie van de betrokken gevaarlijke goederen of typen van gevaarlijke goederen;
c) beoordeling van de normale werkprocessen en de daaruit voortvloeiende beveiligingsrisico’s inclusief het voor het vervoer noodzakelijke oponthoud, voor het verkeer noodzakelijke verblijf van de goederen in de voertuigen, tanks of containers vóór, tijdens en na de verandering van plaats, de tijdelijke tussenopslag van gevaarlijke goederen ten behoeve van het wisselen van vervoersmodaliteit of vervoermiddel (overslag), voor zover van toepassing;
d) duidelijke beschrijving van de maatregelen die ter verkleining van de beveiligingsrisico’s in overeenstemming met de verantwoordelijkheden en plichten van de betrokkenen genomen moeten worden, inclusief:
• opleiding;
• beveiligingsbeleid (bijv. maatregelen bij verhoogde bedreiging, onderzoek bij de aanstelling van nieuw personeel, enz.);
• werkwijze van het bedrijf [bijv. keuze en gebruik van routes, voor zover deze bekend zijn, toegang tot gevaarlijke goederen tijdens de tijdelijke tussenopslag (als bedoeld onder c), nabijheid tot kwetsbare infrastructuurinstallaties, enz.];
• de ter verkleining van de beveiligingsrisico’s te gebruiken uitrustingen en hulpmiddelen;
e) doelmatige en geactualiseerde procedures voor de melding van en het gedrag bij bedreigingen, inbreuk op de beveiliging of daarmee samenhangende voorvallen;
f) procedures voor de evaluatie en toetsing van de beveiligingsplannen en procedures voor de periodieke beoordeling en actualisering van de plannen;
g) maatregelen ter waarborging van de fysieke beveiliging van de in het beveiligingsplan opgenomen vervoersinformatie; en
h) maatregelen ter waarborging dat de verspreiding van de zich in het beveiligingsplan bevindende informatie met betrekking tot het vervoer tot die personen beperkt is, die deze informatie nodig hebben. Deze maatregelen mogen de elders in het ADR voorgeschreven terbeschikkingstelling van informatie niet uitsluiten.

Neem contact op door onderstaande gegevens in te vullen en zorg dat ook u aan de regels van het ADR voldoet.

Meer informatie aanvragen!

5 + 13 =