Selecteer een pagina

Blootstellingsrapportage opstellen

Blootstellingsonderzoek en blootstellingsrapportage laten opstellen.

Veilig werken is bij gebruik van gevaarlijke stoffen extra belangrijk. De consultants van SafetyNet zijn specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen. Waar nodig ondersteunen zij bedrijven bij het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek; bestaande uit een onderzoek en rapportage. Op basis van de aanwezigheid en indeling van stoffen worden stoffen geselecteerd, welke direct als gezondheidsschadelijk beoordeeld kunnen worden en een effect kunnen hebben op de medewerkers. Het gaat dan met name om de zogenaamde CMR (carcinogeen, mutageen en reprotoxische) stoffen, zeer giftige en giftige stoffen. Bij het onderzoek, in kaart brengen van de gevaren en de de blootstellingsrapportage opstellen wordt de zelfinspectie module van Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) gebruikt.

Als werkgever wilt u voorkomen dat uw werknemers blootstaan aan gevaarlijke stoffen. U neemt dus de juiste maatregelen. Een blootstellingsonderzoek helpt u bij het inventariseren en beoordelen van uw stoffen, het nemen van maatregelen, en het borgen van maatregelen.

Bij het blootstellingsrapportage opstellen voeren we een werkplekinspectie uit en maken we een inventarisatie op. Zijn er risico’s dan gaan we na of er mogelijkheden zijn om deze te beheersen. Aan de hand van de verzamelde gegevens en eventuele adviezen die gedaan kunnen worden wordt de blootstellingsrapportage opgesteld. Aan de hand van deze rapportage kunt u uw maatregelenpakket zoals afzuiging en PBM’s samenstellen. In onze rapportage nemen we deze adviezen mee.

Via onderstaand formulier kunt u informatie aanvragen en nemen we contact met u op.

Meer informatie aanvragen!

5 + 9 =