Selecteer een pagina

Met ingang van 1 oktober 2016 is de vernieuwde ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’ van kracht. Een hele mondvol, maar de richtlijn bevat de boetetarieven voor de meest voorkomende overtredingen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De daarbij behorende bedragen vallen niet mee. De tarieven gelden als richtlijn voor de hoogte van het transactiebedrag, de strafbeschikking of voor de eis ter terechtzitting. De Richtlijn uit 2015 is hiermee komen te vervallen. De boetes lopen uiteen van 200 tot wel 4.100 euro. Zo kost het niet melden van voorvallen/ongevallen aan de Minister van I&M 4.100 euro De boetebedragen in de tarieflijst hebben betrekking op bedrijven die voor het eerst een fout maken, de zogeheten ‘first offenders’. Wanneer er een herhaling van de overtreding plaats vindt (per ongeluk of een opzettelijk delict) dan worden de bedragen verder verhoogd of volgt er een dagvaarding. De overtreder moet zich dan verantwoorden voor de rechter.

Aan de hand van de risicocategorie I, II of III wordt bepaald of er corrigerende maatregelen worden genomen en of strafrechtelijke handhaving:

Categorie I: hoog risico op dodelijke slachtoffers, ernstig letsel voor personen of significante aantasting van het milieu. Er moeten onmiddellijk corrigerende maatregelen worden genomen.

Categorie II: risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu. Corrigerende maatregelen op controleplaats indien mogelijk, anders uiterlijk bij het voltooien van het vervoerstraject.

Categorie III: gering risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu. Maatregelen hoeven niet op de controleplaats te worden genomen, maar kunnen later bij de onderneming worden genomen.

Voorkom boetes en zorg dat voor een deskundig ADR veiligheidsadviseur.