Selecteer een pagina

Uit kwalitatief onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar wat Nederlanders belangrijk vinden, blijkt dat het goed verwerken van afval, de zorg voor bodem en waterkwaliteit en een correct gebruik van chemicaliën bovenaan staan. Veiligheid is en blijft belangrijk voor de ILT, maar de leefomgeving komt vaker in beeld als een schaars goed waarin niet alles kan. De waardering voor een prettige leefomgeving neemt toe. Dit en meer is terug te vinden in het nieuwe Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de ILT. Maar wat kunnen we als ADR Veiligheidsadviseur verwachten?

e ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bijna 1300 medewerkers richten zich op een groot aantal onderwerpen. Van luchtvaart tot cybersecurity en van woningcorporaties tot legionella. De ILT kijkt in het MJP naar ontwikkelingen in de samenleving die voor de ILT als toezichthouder en vergunningverlener belangrijk zijn. De inspecteurs van de ILT zijn de ogen en oren van de inspectie, samen met analisten die de informatie duiden. Zij signaleren in hun werk vaak als eerste mogelijke (nieuwe) risico’s, bijvoorbeeld als normen ontbreken of regelgeving tekort schiet. Door het afgeven van signalen aan beleid, politiek en samenleving draagt de ILT bij aan de zichtbaarheid van een betrouwbare inspectie, ook voor de geïnteresseerde burger.

Het toezicht richt zich de komende jaren op de sturing op (blootstellings)risico’s van gevaarlijke chemische stoffen in de keten. Hiervoor is het volgende nodig:

Versterken ketenregierol en verbinding met partners

De ILT heeft nationaal een ketenregierol. De ILT neemt deel aan het EU-Forum en heeft regelmatig overleg met andere inspectiediensten zoals de NVWA, Inspectie SZW en SodM. De ILT werkt aan versterking en verbreding van deze samenwerking, wat leidt tot groter effect op de naleving door bedrijven. Te denken valt aan gezamen­lijke programmering, projecten en verslaglegging, maar ook aan gezamenlijke opdracht­verlening aan laboratoria en kennisinstellingen als het RIVM.

Tevens kan de samenwerking met onder andere de Douane, de omgevingsdiensten, RWS en de waterschappen worden versterkt. Internationaal kan het toezicht worden verbreed onder de nieuwe Europese Markt­toezicht­verordening.

Benutten signalen, meldingen en kennis over incidenten

De ILT legt signalen neer waar ze kunnen worden opgepakt. Bij beleidsdirecties voor het actualiseren van wet- en regelgeving en het opstellen van beleidsregels of door het inschakelen van het Europees chemicaliën­agent­schap ECHA, het EU-Forum, het BPR-S, Bureau REACH, het Ctgb, en betrokken inspectiediensten en branches/bedrijven.

Verbetering is mogelijk door slimmer en professioneler gebruik te maken van data-analyse van ongevallen en incidenten met chemische stoffen, gebruik van explosieven (bijvoorbeeld bij plof­kraken), illegaal vuur­werk en meldingen van ongewone voorvallen op grond van de Wabo.

Bedrijven wijzen op de eigen verantwoordelijkheid

In het ‘stoffenveld’ wil de ILT meer gebruikmaken van andere vormen van toezicht, zoals communicatie en het besturingstoezicht dat momenteel in ontwikkeling is. Hierbij richt de ILT zich op nalevingscommunicatie rond verantwoord gebruik van en handel in chemische stoffen en het beschikbaar maken van informatie.

Tot slot gaat de ILT anticiperen op de omvangrijke toenemende internethandel in chemische stoffen en overtredingen terugleggen bij online marktplaatsen.

Bent u op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur? Neem contact met ons op.