Selecteer een pagina

Installatie en insluitsystemen volgens het BRZO roepen vragen op en vragen om een nadere toelichting.

Onder een installatie wordt verstaan (ar. 1.1 BRZO 2015): een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, gebruikt, verwerkt of opgeslagen; daartoe wordt mede gerekend alle uitrusting, constructies, leidingen, machines, gereedschappen, eigen spooremplacementen, laad- en loskades, aanlegsteigers voor de installatie, pieren, depots of soortgelijke, al dan niet drijvende constructies, die nodig zijn voor de werking van de installatie. Het doel van het begrip installatie is om binnen een inrichting logische eenheden te onderscheiden ten behoeve van de identificatie van gevaren en risico’s. Er is sprake van een logische eenheid of installatie wanneer dit deel van de inrichting is gericht op de opslag of het maken, bewerken, verwerken, transport, verladen of vernietigen van een specifiek product (of tussenproduct). Installaties zoals opslagtanks, fabrieksunits, laad- en losplaatsen enzovoorts, die wat betreft uitvoering, aard, gevaren en risico’s vergelijkbaar zijn kunnen als één logische eenheid worden beschouwd. Bij een magazijn is een brandcompartiment, zoals bedoeld in het Bouwbesluit, een installatie.

Een insluitsysteem wordt omschreven als een of meerdere toestellen, waarvan de eventuele onderdelen blijvend met elkaar in open verbinding staan en bestemd om één of meerdere stoffen te omsluiten. De grenzen van een insluitsysteem worden vastgelegd door de hoeveelheid stof te bepalen die bij Loss of Containment van enig onderdeel van dat insluitsysteem naar de omgeving wegstroomt: als bij de Loss of Containment toestroming plaatsvindt via kleppen, pompen en andere werktuigen vanuit andere ruimten dan behoren die ruimten tot het beschouwde insluitsysteem. Systeembegrenzers zijn alle organen die gezien hun aard en functie de verbinding met andere insluitsystemen binnen een installatie sluiten bij het vrijkomen van de inhoud van het beoogde insluitsysteem. (Handleiding risicoberekeningen BEVI).